نظرسنجی عملکرد اساتید
     
1. عملکرد "آقای مهندس آشوری" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی2. عملکرد "آقای دکتر رادمهر" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی3. عملکرد "آقای دکتر شیرکوند" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی4. عملکرد "آقای دکتر اسحق حسینی" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی5. عملکرد "آقای مهندس هاشمی" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی6. عملکرد "حجت الاسلام صالحی " در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی7. عملکرد "خانم دکتر جیلانی" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی8. عملکرد "خانم مهندس مصدقی" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی9. عملکرد "خانم مهندس جهانشاهی" در ضمینه تدریس ، برخورد ، توانایی پاسخ گویی به سوالات و سطح علمی