نظرسنجی عملکرد آموزشگاه
     
1. قبل از شروع دوره ، در مورد زمان برگزاری (تاریخ ، ساعت و مدت دوره ) اطلاع رسانی لازم انجام شد؟2. در ابتدای دوره توجیه کامل در خصوص برنامه و اهداف آموزش صورت گرفت؟3. کلاس آموزشی بر اساس برنامه اعلام شده برگزار گردید؟4. مباحث آموزشی ارائه شده در دوره مورد نیاز شغل شما بود؟5. برگزاری این دوره بر دانش ، نگرش یا عملکرد شما تاثیر مثبت گذاشت؟6. مباحث آموزشی ارائه شده در دوره برای شما تازگی داشت؟7. محل برگزاری کلاس آموزشی مناسب و بهداشتی بود؟8. برگزاری کار گروهی مناسب و اثربخش بود؟9. تاریخ برگزاری کلاسهای آموزشی مناسب بود؟10. وسایل کمک آموزشی لازم در محل وجود دارد؟11. پذیرایی در طول دوره مطلوب بود؟12. پاسخگویی و اطلاع رسانی به آموزش گیرندگان مناسب بود؟13. ادامه برگزاری چنین آموزشی را تحت عنوان بازآموزی ضروری می دانید؟

14. هزینه دریافت شده برابر مقررات بود؟

15. متون آموزشی در اختیار شما قرار گرفت؟